Privacybeleid

Privacy Policy

Versie januari 2022

Stichting De Kollekamp (hierna te noemen De Kollekamp) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Kollekamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Kollekamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Woordenboek van Dale:

pri·va·cy (de; v(m))
de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn: iemands privacy schenden zich ongevraagd met zijn privéleven bemoeien


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Iedere organisatie die persoonsgegevens registreert moet een privacy beleid  op stellen:


Privacy beleid De Kollekamp
De website “kollekamp.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door stichting De Kollekamp  (hierna: De Kollekamp), statutair gevestigd te Geulle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie Limburg onder nummer 14625046. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
De Kollekamp garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.


Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt De Kollekamp gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres). De Kollekamp gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van De Kollekamp van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht De Kollekamp rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij De Kollekamp t.a.v. Secretariaat De Kollekamp, Heerenstraat 77, 6237NC Moorveld of per e-mail aan info@kollekamp.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.


Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde (secure) Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@kollekamp.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: De Kollekamp, Heerenstraat 77, 6237NC Moorveld. Stichting De Kollekamp voldoet dan binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.


Privacybeleid andere websites
Op kollekamp.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.


Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@kollekamp.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze secretariaat is u graag van dienst.


Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.