Nieuwsberichten

 • 6 ton maar vooralsnog een lege dop?

  De eerste toezegging is binnen. Gemeente Meerssen ondersteunt ons plan voor overname en renovatie van De Kollekamp weliswaar met een bijdrage van € 594.500! Maar pas als alle benodigde gelden zijn toegezegd, en de schop de grond in kan, wordt de daad bij het woord gevoegd en het toegezegde ook daadwerkelijk overgemaakt. Een lege dop dus? Nee, zeker niet. Zonder deze steun van de gemeente zijn er geen fondsen, w.o. bijv. Provincie Limburg, bereid bij te dragen aan ons project. M.a.w. Gemeente Meerssen heeft met haar toezegging de weg vrijgemaakt voor werving van de alsnog benodigde middelen. Vandaar ook de oproep: “Wie wil ons als vrijwillig(st)er Fondsenwerving meehelpen?”

 • Infoavond 1 september

  Een geslaagde infoavond in en over gemeenschapshuis de Kollekamp 1 september 2021.

  De Kollekamp leeft! Dat was te merken aan de opkomst. De zaal was nagenoeg “uitverkocht”. Uiteraard in overeenstemming met de nog steeds geldende coronaregels.

  Wat was de aanleiding?
  De Gemeente Meerssen wil, in het kader van het accommodatiebeleid een andere opzet rondom het Gemeenschapshuis de Kollekamp realiseren. De Stichting De Kollekamp, die tot dusver verantwoordelijk is voor het beheer en exploitatie wordt in die opzet de nieuwe eigenaar van het gebouw.

  De Stichting heeft die handreiking opgepakt en bekijkt nu de mogelijkheden en voorwaarden hoe de Kollekamp behouden en toekomstbestendig gemaakt kan worden.

  Het wordt gedegen aangepakt en ondersteund door diverse instanties en adviseurs, zoals de KNHM (Koninklijke Heidemij) Arcadis, Hogeschool Zuyd, en  een bouwkundig adviseur en architect. De laatsten  afkomstig uit de “eigen gelederen” van Geulle Boven. Het onderstreept de betrokkenheid met de Kollekamp eens te meer.

  Het resultaat van al dat voorwerk mag er zijn. En het wordt echt tastbaar als Roger Martens, onze eigen ‘lokale architect’, de bouwschetsen toont van wat er tot nog toe aan ideeën is aangedragen.

  Het enthousiasme is merkbaar. Vragen en suggesties zijn er volop. De argumenten gaan over en weer. Menigeen is verrast door wat er al gedaan en bereikt is.
  Het 1e doel van de infoavond – Samen in gesprek en ideeën uitwisselen –  is zo meer dan bereikt.

  Huiskamer

  Eén doel is al gerealiseerd. Vanaf 9 september gaat het huiskamer project van start. Op  donderdagochtend is iedereen van harte welkom voor wat gezelligheid, koffie, een spelletje of activiteit met anderen.

  Een ander zeker zo belangrijk doel is Samen aan de slag. Er is immers nog een lange weg te gaan en een hoop te doen.
  Voor een bestendige organisatie is een Raad van Toezicht gewenst en wil de Stichting werkgroepen formeren die de vele aspecten rondom (ver)bouw, inrichting, financiën, fondsenwerving, communicatie ed. nader willen uitdiepen en uitwerken.
  De bereidheid te willen bijdragen is er. De eerste toezeggingen zijn al binnen. Heel mooi.

  Op 27 september om 19.30 uur in De Kollekamp, wil de stichting iedereen uitnodigen die wil meehelpen dit project  te realiseren.
  Praat erover met vrienden en kennissen en nodig ze uit mee te doen. Samen kunnen we dit karwei klaren.

  Het stichtingsbestuur van De Kollekamp heeft in de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd in het open houden van dit gemeenschapshuis, het opzetten van nieuwe activiteiten en het opkrikken van de bezettingsgraad. Tevens heeft het stichtingsbestuur zich ervoor ingezet om het belang van een gemeenschapshuis voor de sociale cohesie binnen een kern op de politieke agenda te krijgen en te houden. Dit is allemaal gelukt.

  Ook het College van B&W staat positief tegenover het openhouden van De Kollekamp als ontmoetingsplaats voor de gemeenschap en wil ook – zo staat het in voorstel accommodatiebeleid dat binnenkort in de gemeenteraad behandeld wordt – een behoorlijk bedrag investeren om De Kollekamp te renoveren. Daarmee kan het gebouw ’toekomst-proof’ gemaakt worden: eigentijdser, functioneler en voor mindervaliden beter toegankelijk.

  De oproep om met  een aanvulling van nieuwe bestuursleden ook op bestuurlijk niveau te zorgen voor continuïteit en een nog grotere creativiteit is succesvol verlopen en heeft er voor gezorgd dat het stichtingsbestuur werd uitgebreid tot zeven bestuursleden onder leiding van een nieuwe voorzitter. De namen en functies staan vermeld onder het tabblad Bestuur.

  En samen met jullie gaan we de leefbaarheid van Moorveld en Geulle verbeteren zodat de slogan “Je zal er maar wonen” 

  “We denken dat innovatie ontstaat door het genereren van iets nieuws, maar heel vaak komt het tot stand door het verbinden van dingen die er al zijn.”

  De Kollekamp stelt zich ten doel gelegenheid en onderdak te bieden aan sociale activiteiten binnen de woonkernen Moorveld en Geulle, zoals op het gebied van muziek, sport en cultuur en aldus een ontmoetingsplaats voor jong en oud te zijn.

  Het is fijn om samen (in groepsverband) activiteiten te ondernemen. Het geeft veel gezelligheid, onderling contact en verbinding. Sociale cohesie: dat is wat nodig is in en wat kenmerkend moet zijn voor kleine kernen.

  Gemeenschapshuis De Kollekamp, dé ontmoetingsplek voor heel Moorveld en Geulle…..

 • Vrijwilligers gezocht
  Vrijwilligers gezocht Na een lange periode waarin we onze huurders hebben moeten missen, is er nu gelukkig weer een  begin gemaakt met de activiteiten van onze verenigingen. Het bestuur is in de tussentijd druk bezig geweest er voor te zorgen dat de Kollekamp kan blijven bestaan. We hebben gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw aan te passen aan de eisen en wensen van deze tijd. Om in de toekomst te kunnen blijven bestaan willen we extra activiteiten organiseren zodat we meer mensen kunnen ontvangen. Het openen van een huiskamer voor mensen die daar behoefte aan hebben is hier ook een onderdeel van. We denken dat er genoeg animo voor is.  We willen zo snel mogelijk hiervoor een ruimte inrichten en starten, op maandagochtend of donderdagochtend in september. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers. Bestuur de Kollekamp
 • Creatieve workshop UITGESTELD

  Deze workshop vervalt en er wordt een nieuwe datum gepland.

  Op dinsdag 10 maart 2020  van 14.00 uur – 16.00 uur Creatieve workshop door Ans Oosterling. Beschilderen van bordjes met doorsnee van 14 cm voor € 11-,  inclusief koffie en thee. Opgave tel. 06-23074226